تبلیغات
روش تدریس کردستان - با تیمز( TIMSS) و پرلز ( PIRLS )بیشتر آشنا شویم
 
روش تدریس کردستان
ایجاد فرصت و لذت یادگیری

تیمز( TIMSS

تیمز TIMSS ( مطالعه بین المللی روند آموزش ریاضیات وعلوم ) روندپیشرفت ریاضیات وعلوم را درپایه چهارم ابتدائی وسوم راهنمائی ارزیابی می کند .

تیمز یکی از پروژه های ( IEA ) است که با یک چرخه ی منظم چهارساله  اجرا می شود که ریاضیات وعلوم رادر سالهای 1995و1999و2003و2007 موردارزیابی قرارداده ودرحال برنامه ریزی برای اجرای این مطالعه درسال 2011 می باشد .(پایان نامه کارشناسی ارشد بنده -اسلامی پور- در این زمینه می باشد.)

تیمز همچنین برای تدارک چشم اندازها ی مقایسه ای درمورد روند پیشرفت درنظامهای آموزشی متفاوت شیوه های سازماندهی مدارس وفعالیتهای آموزشی یک آرایه غنی از اطلاعات پیشینه ای راجمع آوری می کند . تیمز به عنوان محوراصلی مطالعات منظم انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( IEA )راتشکیل می دهد  اطلاعات درمورد شیوه های آموزشی استفاده شده برای اجرای برنامه ی درسی ازطریق پرسش نامه هایی که توسط معلمان ومدیران دانش آموزان ارزیابی شده تکمیل می شود وتوسط انجمن IEAمسئولیت، هدایت ومدیریت این پروژه ( تیمز ) به مرکز  بین المللی ISC درکالج بوستون ( دانشکده علوم تربیتی آمریکا) محول گردیده است . تدوین آزمون تیمز 2007 بامشارکت کشورهای شرکت کننده صورت گرفته  است .

چارچوب ارزیابی ریاضیات وعلوم پایه ی چهارم ابتدائی ارزیابی علوم تیمز 2007 دردو حوزه  سازماندهی شده بود . حوزه نخست  محتوائی است که حیطه ها یاموضوعات مهم مورد ارزیابی درعلوم رامشخص می کند که شامل زیست شناسی  فیزیک وزمین شناسی است . 

حوزه ی دوم ( شناختی ) است که حیطه ها یا فرایندهای تفکر موردارزیابی راتعیین می کند وشامل دانستن وبه کاربردن واستدلال می باشد  تیمز 2007 دارای آزمونی گسترده وموثر برای تائید چهارچوب ارزیابی آموزش علوم است . این آزمون شامل 174 سوال با امتیاز 194 امتیاز است . تقریبا نیمی از سوالات پاسخ ساز ونیمی دیگر بازهستند . ارزیابی ریاضیات تیمز نیز همچون علوم تیمز پیرامون دوحوزه سازماندهی می شود . حوزه نخست محتوائی  است که حیطه ها یا موضوعات مهم مورد ارزیابی درریاضیات را مشخص می کند .

   سه حیطه محتوائی شامل اعداد  اشکال هندسی  - اندازه گیری ونمایش داده ها  ( حدودا نیمی از آزمون بر بعد اعداد شامل جبر مقدماتی تاکید دارد ) است .ارزیابی آموزش ریاضیات پایه چهارم شامل179سوال با192امتیازمی باشد. حوزه دوم ( شناختی ) است که حیطه ها یافرایندها ی تفکر موردارزیابی رامشخص می کند وشامل دانستن وبه کار بردن واستدلال می باشد.

آشنایی با آزمون پرلز

ضرورت توجه به مهارتهای خواندن :

انسان امروز ، برای تعامل با سایر انسانها در جامعه بزرگ بشری و نیز با جهان آفرینش ، نیازمند دانش ها و مهارتهای گوناگونی است. امروزه حدی از دانش و مهارت را در همه حوزه های علمی و معرفتی برای عموم مردم لازم می دانند.

این حد را سواد و محرومیت از آن را بی سوادی می نامند مانند سواد خواندن و نوشتن ، سواد قرآنی ، سواد ریاضی و سواد علمی و ....

مهارت در خواندن یکی از مهم ترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروزی است ، توانایی درک مطلب ، تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیر درسی ، دانش آموزان را با افکار و اطلاعات جدیدی آشنا می سازد تا راه ( بهتر اندیشیدن ) و ( بهتر زیستن ) را بیاموزد زبان اساسی ترین رسانه ای است که از طریق آن ، اغلب یادگیری های اجتماعی و تحصیلی در مدرسه تحقق می یابد. از این رو مشکلات مربوط به خواندن و یادگیری زبان می تواند زمینه ساز مشکلات جانبی در سایر یادگیری ها باشد.در حقیقت ، یادگیری مهارت خواندن ، کلید یادگیری همه ی یادگیری هاست زیرا اغلب یادگیری های درسی از آن طریق صورت می گیرد. برای یادگیری دروس دیگر نظیر ریاضی ، تاریخ و جغرافیا باید درک مطلب و توانایی خواندن مسلط بود .

پرلز چیست ؟

مطالعه ی بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز ( PIRLS ) یک مطالعه ی تطبیقی در زمینه سواد خواندن و بررسی عوامل گوناگونی را که با یادگیری سواد خواندن در دانش آموزان مرتبط است تحت نظر انجمن بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی ( IE A ) انجام می شود .

این مطالعه به فاصله هر پنج سال یک بار در سالهای 2001 ، 2006 و 2011 میزان سواد خواندن را در دانش آموزان پایه ی بالاتر که بیشترین تعداد 9 ساله ها را در میان خود دارند مورد ارزیابی قرار می دهد . این سن در اکثر کشور ها پایه ی چهارم است . انتخاب جمعیت فوق به این علت است که این مرحله گذرا مهمی از نظر رشد کودکان در مهارت خواندن تلقی می شود. در اکثر کشورها انتظار می رود که کودکان تا پایان پایه چهارم ابتدایی ، چگونگی خواندن را یاد گرفته باشد.

هدف سیاسی I E A  ارتقای سطح یادگیری در درون نظامهای آموزشی جهان و بهبود سیاست ها و برنامه ریزیهای آموزشی مربوط به فرایند تدریس و یادگیری در آن باشد.

پرلز سواد خواندن را به شرح زیر تعریف می کند :

( توانایی درک و استفاده از فرم های نوشتاری زبان که جامعه آن را در خواست می کند و یا فرد آن را ارزش گذاری می نماید نو آموزان با این توانایی می توانند معنای متون متفاوت را در یابند. آنها برای یادگیری و شرکت در جامعه ی با سوادان یا برای سرگرمی و لذت می خوانند ) ( کمبل ، 2011 )

ابعاد سواد خواندن :

- اهداف خواندن

- فرایند درک مطلب

- رفتار خواندن و نگرش به خواندن

ماهیت آزمون پرلز :

همانطور که در چارچوب پرلز 2001 توصیف شده است اهداف خواندن ( خواندن برای تجربه ی ادبی  خواندن جهت کسب و به کارگیری اطلاعات ) و فرایندهای درک مطلب ( تمرکز به اطلاعات صریحاً بیان شده و بازیابی آنها ، دستیابی به استنباط های روشن  تفسیر و تکمیل ایده ها و اطلاعات  بررسی و ارزیابی محتوا زبان و عناصر مربوط به متن ) پایه و اساس طرح پرلز در ارزیابی کتبی توانایی دانش آموزان محسوب شده و عادتهای خواندن ( جنبه رفتارها و نگرشهای خواندن ) و محیط یادگیری با استفاده از پرسش نامه های پیشینه ای چهارگانه ی معلم ، دانش آموزان ، اولیاء و مدرسه سنجیده می شود . در بخش آزمون سواد خواندن ، بیش از نیمی از پرسش ها به صورت پاسخ های تشریحی ( پرسش های پاسخ ساز ) و بقیه از نوع چند گزینه ای و پاسخ کوتاه می باشد. معمولا هر یک از اهداف خواندن با نوع مشخصی از متون در ارتباط است. به عنوان مثال خواندن برای تجربه ی ادبی اغلب از طریق داستان به دست می آید در حالیکه معمولا خواندن در جهت کسب و به کارگیری اطلاعات با مقالات اطلاع رسانی و متون آموزشی میسر می گردد .

خواندن بیشتر کودکان در سنین اولیه بر انواع متون ادبی و روایی متمرکز است. در پرلز 2001 ، متون ادبی ، داستان یا حکایتی در قالب داستان کوتاه بود. متون اطلاعاتی در پرلز شامل موارد اطلاعاتی کوتاهی همراه با متن ، نقشه ،  تفسیر ، نمودار و عکس بود که بر اساس موضوع یا تسلسل زمانی دسته بندی شده بود. در هر یک ار متن های ادبی و اطلاعاتی سوالها طوری طراحی شده بودند که چهار فرایند اصل درک مطلب در خواندن را اندازه گیری می کردند .

چکیده نتایج پرلز 2006

نگاهی به مهمترین نتایج ملی پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001

جایگاه ایران در پرلز 2001 از میان 35 کشور شرکت کننده در رتبه 32 و در پرلز 2006 از میان 45 نظام آموزشی جهان در رتبه 40 قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه کشور ایران نسبت به پرلز 2001 نه تنها کاهش نیافته است بلکه اندکی پیشرفت را نشان می دهد .

متوسط عملکرد دانش آموزان ایران در پرلز 2001 از 214 به 241 در پرلز 2006 ارتقاء یافته است. ( میانگین جهانی در هر دو مطالعه پرلز 500 است. )

عملکرد دانش آموزان در پرلز 2006 در متون اطلاعاتی با میانگین 420 و در متون ادبی با میانگین 426 تفاوت 6 نمره ای را نشان می دهد . هر چند عملکرد کلیه دانش آموزان در متون ادبی در پرلز 2001 و پرلز 2006 نسبت به متون اطلاعاتی پایین تر است اما پیشرفت نسبی دانش آموزان را در متون اطلاعاتی در مقایسه با متون ادبی 2006 نشان می دهد .

تفاوت عملکرد دختران نسبت به پسران در هر دو مطالعه پرلز 2001 و 2006 ناظر بر برتری عملکرد دختران به پسران در همه کشور های شرکت کننده است . در کشور ایران عملکرد دختران نسبت به پسران در پرلز 2001 با اختلاف 27 نمره ( دختران با میانگین 427 و پسران با میانگین 399 ) و در پرلز 2006 با اختلاف 15 نمره ( دختران با میانگین 429 و پسران با میانگین 414 ) نشان دهنده برتری عملکرد دختران در هر دو مطلعه است.

 

هدف از مطالعات TIMSS و PIRLS 
• مقایسه روند عملكرد نظام های آموزشی كشور های شركت كننده در ابعاد مختلف و در طول دوره های مختلف.
• یافتهها و اطلاعات بدست آمده از مطالعات تیمز و پرلز منبع مهم و تعیین كننده برای كشف و شناسایی نقاط ضعف و قوت نظامهای آموزشی كشورها در مقیاس ملی و بینالمللی و ارائه راه كارهای برخاسته از نتایج پژوهشی در بهبود فرآیند یاد دهی ـ یاد گیری است.
طراحی و هدایت و مدیریت مطالعات تیمز و پرلز
• طراحی و مدیریت مطالعه تیمز و پرلز با انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) در آمستردام هلند است. 
• هدایت علمی مطالعه تیمز و پرلز را مركز بین المللی مطالعه (TIMSS International Study Center) در دانشگاه بوستون آمریكا, دانشكدة علوم تربیتی به عهده دارد. 
• برنامه ریزی و كنترل مراحل مختلف نمونه گیری مطالعه تیمز و پرلز را مركز آمار كانادا (Statistics Canada) انجام می دهد. 
• بررسی صحت داده های دریافتی از كشورهای مختلف, توسط مركز پردازش داده ها DPC در هامبورگ آلمان صورت می گیرد. 


مدیدیت و اجرای مطالعة تیمز و پرلز در كشور های عضو
• كشورهای شركت كننده در این مطالعه از طریق ”هماهنگ كننده های ملی“ مطالعه National Research Coordinator (NRC ) در نشست های منظم آموزشی و تخصصی با مراحل و شیوه های انجام این مطالعه آشنا می‌شوند. 
• این افراد مسئول هماهنگی ، سازماندهی و اجرای عملیات مطالعه در كشور خودشان هستند. 
• در كشور ایران مدیریت و اجرای مطالعات تیمز و پرلز در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (مركز ملی مطالعات تیمز و پرلز) انجام می گیرد.
• سابقه شركت ایران در مطالعات TIMSS و PIRLS 
• كشور جمهوری اسلامی ایران نیز از سال 1370 شمسی برابر با 1991 میلادی رسماً همكاری خود را با این انجمن آغاز كرد و تاكنون در شش مطالعة تیمز TIMSS در فاصلة سالهای 95، 99، 2003، 2007 و2011و تیمز پیشرفته 2008 و نیز در سه مطالعه پرلز (مطالعه بینالمللی پیشرفت سواد خواندن PIRLS) در فاصلة سالهای 2001، 2006 و 2011 شركت كرده است و قرار است كه در مطالعة تیمز TIMSS 2015 و پرلز PIRLS 2016 نیز شركت نماید.
• (قبل از انقلاب نیز ایران در چهار مطالعه بین المللی IEA به شرح زیر شركت داشته است):
1. اولین مطالعه بین المللی علوم (First International Science Study) 1972-1968
2. مطالعه درك مطلب(The Study of Reading Comprehension) 1972-1968
3. مطالعه تربیت اجتماعی (The Study of Civic Education) 1973-1968
4. مطالعه آموزش ادبیات (The Study of Literature Education) 1973- 1968 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 07:17 ب.ظ
من مطمئن نیستم دقیقا چرا اما این وب سایت بارگیری فوق العاده آهسته برای من.

آیا هر کس دیگری دارای این موضوع است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
جمعه 24 آذر 1396 04:49 ب.ظ
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من این هیئت را پیدا کردم و این واقعا مفید است
& آن به من خیلی کمک کرد. امیدوارم چیزی را پشت سر بگذارم و به دیگران کمک کنم به شما کمک کنم.
جمعه 17 آذر 1396 12:35 ب.ظ
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering
if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding
one? Thanks a lot!
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:43 ب.ظ
فقط می خواهم بگویم مقاله شما شگفت انگیز است.
روشنایی برای ارسال شما عالی است و من می توانم فکر کنم شما هستی
یک متخصص در این موضوع خوب با اجازه شما به من اجازه دهید
خوراک خود را ببرید تا با پست قریب الوقوع باقی بماند.
با تشکر یک میلیون و لطفا کار لذت بخش را ادامه دهید.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:41 ب.ظ
من توانستم اطلاعات خوبی از شما پیدا کنم
پست های وبلاگ
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:43 ب.ظ
If you would like to get a great deal from this article then you have to apply these
strategies to your won webpage.
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:09 ق.ظ
I'd like to find out more? I'd want to find out some additional information.
شنبه 7 مرداد 1396 07:13 ب.ظ
Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew
where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty finding one? Thanks a lot!
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:02 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
اصل آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات شما موفق به
من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.

من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را
خوب به کمک پر همه کسانی شکاف. که شما که می توانید انجام من
می مطمئنا بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:22 ب.ظ
Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you ever been blogging for?
you made blogging glance easy. The total look of your
web site is great, let alone the content!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:45 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here!

Good luck for the next!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:19 ب.ظ
Outstanding story there. What occurred after? Good
luck!
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:36 ق.ظ
Hey would you mind letting me know which web host you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a
lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider
at a fair price? Thanks, I appreciate it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:44 ق.ظ
Hello there, I discovered your blog by the use of Google at
the same time as looking for a related topic, your site got here up, it appears to
be like great. I have bookmarked it in my google
bookmarks.
Hello there, simply was alert to your weblog via Google,
and found that it's really informative. I am gonna be careful for brussels.
I will be grateful should you continue this in future. Numerous people can be benefited out of your writing.
Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :